Ћир   |      Lat      |    Hun

Канцеларија за ПОСРЕДОВАЊЕ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА – МЕДИЈАЦИЈА и
ВАНСУДСКО РЕШАВАЊЕ ПОТРОШАЧКИХ СПОРОВА

Медијација је поступак мирног вансудског решавања спорног односа у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања уз помоћ посредника (медијатора) који, као треће неутрално и непристрасно лице, помаже у преговорима чији је циљ постизање заједничког прихватљивог споразума.
У односу на судски поступак медијација је флексибилнији, бржи и јефтинији поступак.

ПРЕДНОСТИ МЕДИЈАЦИЈЕ

БРЗИНА

Поступак медијације је хитан и може да траје најдуже 60 дана.

ПОВЕРЉИВОСТ​

Сви подаци и изјаве у вези са медијацијом су ПОВЕРЉИВИ.

ДОБРОВОЉНОСТ

Медијација се спроводи ДОБРОВОЉНО.
Стране могу да пристану на медијацију, како пре покретања судског поступка, тако и након покретања поступка пред судом, али само када обе стране пристану да спор покушају да реше мирним путем, јер је поступак медијације заснован на начелима добровољности, поверљивости и хитности.

ПРИХВАТЉИВОСТ ДОКАЗА У ДРУГИМ ПОСТУПЦИМА

Предлози изнети током медијације који су дати ради закључења споразума не могу се користити у судском или било којем другом поступку.

ТРОШКОВИ И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА СУДСКИХ ТАКСИ

Медијација је много ЈЕФТИНИЈИ ПОСТУПАК у односу на судски поступак.
Ако се постигне споразум о решавању спора путем посредовања након покренутог судског или другог поступка до закључења првог рочишта за главну расправу, странке се могу ослободити плаћања судских, односно административних такси, у складу са законом који уређује судске, односно административне таксе..
У поступку медијације свака страна сноси своје трошкове, а заједничке трошкове сносе на једнаке делове, ако се нису другачије споразумеле.
Ослобађање од плаћања судских такси у парничном поступку уколико се спор реши медијацијом.

ПРЕДНОСТ МЕДИЈАЦИЈЕ У ОДНОСУ НА СУДСКО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

СУДСКИ ПОСТУПАК
МЕДИЈАЦИЈА
Формалан поступакМање формалан поступак, флексибилан, у неформалној, пријатној атмосфери
За туженог принудан поступакДобровољан поступак
По правилу јаван поступакПриватан и поверљив поступак (по правилу искључена јавност)
Изводе се доказиПреговара се
Фокусира се на тачке у вези са којима се странке не слажуФокусира се на тачке у вези са којима се странке слажу
Утврђује се правоУтврђују се интереси и тражи се најбоље решење
Судија управља поступкомСтране управљају поступком, у договору са медијатором
Судија доноси одлукуСтране доносе одлуку
Доноси се пресудаЗакључује се споразум
Дуготрајан (непредвидиво)Брз и хитан поступак
Скуп поступак (непредвидиво) Јефтин поступак
НеизвесностСтране одлучују и прецизирају споразум
Једна или обе стране могу остати незадовољнеРешење је обострано прихватљиво
Личне вредности, култура, обичаји и традиција се занемарују а утврђује се правоПоштују се личне вредности, култура, обичаји и традиција
Међусобни односи се обично погоршавајуОдноси постају бољи или остају исти
Жалба по правилу одлаже извршењеСпоразум може одмах имати својство извршне исправе, као правоснажна судска одлука
Парнични поступак је по правилу праћен и поступком принудног извршења, тј. додатним одлагањем и трошковима суда и извршитељаНакон постизања споразума, стране по правилу добровољно изврше споразум
Може да буде вођен од стране другог, овлашћеног, лицаНепосредан – лично присуство је обавезно

МЕДИЈАТОР: посредник у решавању спорова

Медијатор није судија. Медијатор је трећа неутрална особа, која посредује између две стране у циљу решавања њиховог спорног односа. Медијатор нема право да саветује странке, не залази у правна питања и чува тајност поступка.

КАДА МОЖЕ ДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ МЕДИЈАЦИЈА 

Медијацијом се могу решавати:

⦁ имовинско-правним односи физичких и правних лица
⦁ породични спорови,
⦁ привредни спорови,
⦁ радни спорови,
⦁ управне ствари,
⦁ спорови из области заштите животне средине,
⦁ потрошачки спорови,
⦁ спорови везани за остваривање имовинскоправног захтева у кривичним и прекршајним стварима у погледу имовинско-правног захтева и захтева за накнаду штете код кривичних дела за која се гони по приватној тужби
⦁ као и сви други спорни односи, у којима посредовање одговара природи спорних односа и може да помогне њиховом решавању.

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА МЕДИЈАЦИЈЕ

Уколико се стране нису другачије споразумеле, поступак медијације започиње прихватањем предлога за покретање поступка, односно закључивањем споразума о приступању посредовању.Ако једна страна упути ПРЕДЛОГ за закључење споразума о приступању посредовању, друга страна је дужна да се о наведеном предлогу изјасни, у року од 15 дана од дана достављања предлога, писаним путем.
Исто важи и у случају када суд оцени да би спор могао успешно да се реши посредовањем, он може уз њихову обострану сагласност, да упути супротстављене стране на поступак посредовања. Медијација је могућа до правноснажног окончања спора, чак и у жалбеном поступку. Поступак медијације се може покренути и у току поступка по правним лековима и у току извршног поступка.
Посредник не може да буде адвокат који заступа једну од страна у поступку или ју је раније заступао, нити њен законски заступник или старалац или је то био.
Покретањем поступка медијације почиње застој судског поступака и тај застој не може трајати дуже од 60 дана. Уколико стране постигну споразум у медијацији, тај споразум има снагу вансудског поравнања. Уколико се поступак медијације спроводи на основу упута суда или другог органа, медијатор је дужан да обавести суд или други орган о исходу поступка медијације. Стране не морају постићи споразум у медијацији те се судски поступак након тога наставља.

КАКО СЕ ЗАВРШАВА ПОСТУПАК МЕДИЈАЦИЈЕ?

Уколико стране постигну договор, стране потписују споразум о решавању спора посредовањем. Тај споразум потписују обе стране и медијатор. Споразум има снагу вансудског поравнања, а стране га могу оверити у суду или код јавног бележника.
Споразум може имати снагу ИЗВРШНЕ ИСПРАВЕ (одн. правоснажне и извршне судске пресуде) уколико су испуњена два услова: споразум садржи клаузулу извршности, потписи страна и медијатора су оверени код јавног бележника. Ово значи да се на основу споразума постигнутог у медијацији (који има снагу извршне исправе) може покренути извршни поступак, уколико споразум не буде испуњен добровољно и у предвиђеним роковима.

ПИСАНА САГЛАСНОСТ О ЧИЊЕНИЧНИМ ПИТАЊИМА

Уколико стране у поступку медијације не постигну споразум због несагласности о правним питањима, могу постићи писану сагласност о чињеничним питањима, која ће се сматрати неспорним у судском или другом поступку.

ЗАШТО ЈЕ МЕДИЈАЦИЈА ВАЖНА?

Конфликти представљају неизбежан део свакодневног живота. С обзиром да не постоје две особе које идентично мисле или осећају, различитости, мимоилажења у мишљењу и конфликти представљају неоизбежан део сваког односа. Кроз конфликте, ми упознајемо међусобне разлике и трагамо за начинима да се те разлике премосте. Конфликт ће бити конструктиван онда када, разлике видимо као нормалне, а сукоб као шансу да се пронађу боља решења и унапреди однос.
Када конфликт, неповерење и незадовољство односом порасте, људима може бити тешко да изађу из својих позиција и направе неки помак ка решењу. Понекад желе да се помере и реше спор, али страхују да ће њихово попуштање и прављење првог корака, друга страна опазити као слабост и повлачење. Када сукоб прати неповерење, разочарање, гнев, страх или бол јако је тешко објективно проценити и сам сукоб и улогу друге стране. Још је теже доћи до решења које ће представљати заједнички интерес и бити прихватљиво за обе стране. У свим тим ситуацијама медијатор помаже да се емоције испоље на функционалнији начин, да се сагледа позиција друге стране и отворе разне могућности за договор. Он помаже завађеним странама да искажу осећања и пронађу начин да задовоље сопствене потребе, истовремено водећи рачуна и о потребама и интересима друге стране.

error: Content is protected !!