Ћир   |      Lat      |    Hun

Viták megoldásában SZOLGÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSI HIVATAL – MEDIÁCIÓ

A mediáció békés, bíróságon kívüli eljárás amelyel a felek önként, tárgyalás útján, törekednek a vita rendezésére közvetítő (mediátor) segítségével, aki, mint harmadik semleges és pártatlan személy, segít a tárgyalásban melynek célja a kölcsönösen elfogadható megállapodás elérése.
A bírósági eljáráshoz képest, a mediáció rugalmasabb, gyorsabb és olcsobb eljárás.

A MEDIÁCIÓ ELŐNYEI

GYORSASÁG

A mediációs eljárás gyors és lefeljebb 60 napig tart.

BIZALOM

A mediációval kapcsolatos összes adat és nyilatkozat bizalmas.

ÖNKÉNTESSÉG

A közvetítés ÖNKÉNT vállalt. A felek megállapodhatnak a mediációban, mind a bírósági eljárás megindítása előtt, mind pedig a bíróság előtti eljárás megindítása után, de csak akkor, ha mindkét fél megállapodik abban, hogy megpróbálja békés úton megoldani a vitát, mert a mediációs eljárás az önkéntesség, a titoktartás és a sürgősség elvén alapul.

A BIZONYÍTÉKOK ELFOGADHATÓSÁGA EGYÉB ELJÁRÁSOKBAN

A mediáció közben adott javaslatok melyek a megállapodás megkötése céljából adottak,nem használhatok fel bírósági, sem egyéb eljárás során.

KÖLTSÉGEK ÉS MENTESSÉG A BÍRÓSÁGI DÍJAK FIZETÉSE ALOL

A mediáció sokkal OLCSÓBB ELJÁRÁS a bírósági eljáráshoz viszonyítva. Ha sikerül közvetítés útján megállapodásra jutni a vita rendezéséről, miután elindult a
bírósági eljárás, a főtárgyalás els tárgyalásának befejezéséig, a felek mentesülhetnek a bírósági vagy adminisztratív díjak megfizetése alól a rájuk vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A mediáció eljáras során mindegyik fél viseli a saját költségeit, a közös költségeket egyenl részekben álják, hacsak nem egyeztek meg masképp. Mentesség a bírósági illetékek megfizetése alól az eljárásban, ha a vitát mediáció útján oldják meg.

A MEDIÁCIÓ ELŐNYEI A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL SZEMBEN

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
MEDIÁCIÓ
Hivatalos eljárásKevésbé formális eljárás, rugalmas,kellemes légkörben
Alperes felé kényszerít eljárásÖnkéntes eljárás
Szabály szerint nyilvános eljárásMagán- és bizalmas eljárások (kizárt a nyilvánosság)
Bizonyítékokat mutatnak beA felek tárgyalnak
Azokra a pontokra összpontosít amelyekben a felek nem értenek egyetAzokra a pontokra összpontosít,melyekben a felek egyetértenek
Meghatározzák a jogokatMeghatározzák az érdekeket,és a legjobb megoldást keresik
A bíró irányítja az eljárástA felek irányítják az eljárást a közvetít vel egyetértésben
A bíró hoz döntéstA felek hoznak döntést
Itéletet hoznakMegállapodás jön létre
Hosszútávú (kiszámíthatatlan)Gyors és sürg s eljárás
Drága eljárás(kiszámíthatatlanul)Olcsó eljárás
BizonytalanságA felek döntenek és pontosítják a megállapodást
Egy vagy mindkét fél elegedetlen maradA megoldás kölcsönösen elfogadható
Elhanyagoljak a személyes értékeket, a kultúrát, a szokásokat, és hagyományokat, czak a jogok meghatározására kerül sorTiszteletben tartják a személyes értékeket,a kultúrát, a szokásokat és a hagyományokat
Személyek közötti kapcsolatok általában megromlanakA kapcsolatok jobbá válnak vagy ugyanazok maradnak
A fellebbezés általában elhalasztja a végrehajtástA megállapodás jogerös bírósági határozatként azonnal végrehajtható
A polgári eljárást szabály szerint végrehajtási eljárás kíséri, azaz további halasztást, azaz a bíróság és a végrehajtó további
költségeit okozza
A megállapodás megkötése után a felek általában önként hajtják végre a megállapodást
Egy másik, arra felhatalmazott személy
vezetheti
Közvetlen – a személyes jelenlét kötelező

MEDIÁTOR: KÖZVETÍTŐ A VITARENDEZÉSBEN

A mediátor nem bíró. A mediátor harmadik semleges szemely, amely közvetít két fél között a vita megoldása érdekében. A medíátornak nem áll jogában tanácsot adni a feleknek, nem foglalkozik jogi kérdésekkel és titokban tartja az eljárást.

MIKOR ALKALMAZHATÓ A MEDIÁCIÓ

 Közvetítéssel a kovetkezöket lehet megoldani:

magán és jogi személyek tulajdonjogi viszonyai
családi viták
gazdasági viták
munkaügyi viták
közigazgatási ügyek
környezetvédelemmel kapcsolatos viták
fogyasztóvédelmi viták
vagyoni igények érvényesítésével kapcsolatos viták büntet – és vétségügyekben
kapcsolatok természetének, és segíthet azok megoldásában.
a vagyoni követelések büntető- és vétségügyekben történő érvényesítésével kapcsolatos viták a vagyoni
követelések és a magánper által indított bűncselekmények kártérítési igényei tekintetében

valamint az összes többi vitatott kapcsolat, amelyben a mediáció megfelel a vitatott

A MEDIÁCIÓS ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

Hacsak a felek nem állapodtak meg másképp, a mediációs eljárás az eljárás megindítására vonatkozó javaslat elfogadásával kezdődik, vagyis a mediációhoz való csatlakozásról szóló megállapodás megkötésével. Ha az egyik fél JAVASLATOT nyújt be a mediációhoz való csatlakozásról szóló megállapodás megkötésére, akkor a másik fél köteles írásban nyilatkozni az említett javaslatról, a javaslat benyújtásától számított 15 napon belül. 
Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a bíróság úgy ítéli meg, hogy a vita sikeresen megoldható mediációval, kölcsönös beleegyezésükkel a mediációs eljárásba utalhatja a szemben álló feleket. Mediáció lehetséges a vita végleges lezárásáig, még a fellebbezési eljárásban is. A mediációs eljárás megindítható mind a jogorvoslati eljárás, mind a végrehajtási eljárás során.
A közvetítő nem lehet ügyvéd, aki az eljárásban részt vevő felek egyikét képviseli, vagy korábban őt képviselte, sem a törvényes képviselője vagy gyámja, vagy ha valamikor az volt.
A mediációs eljárás megindításával megkezdődik a bírósági eljárás késedelme, és ez a késedelem nem tarthat tovább 60 napnál. Ha a felek mediációban megállapodnak, akkor a megállapodás peren kívüli egyezség hatálya alá tartozik. Ha a mediációs eljárást bíróság vagy más szerv utasításai alapján folytatják le, a mediátor köteles tájékoztatni a bíróságot vagy más szervet a mediációs eljárás eredményéről. A feleknek nem kell megállapodásra jutniuk a mediációban, és a bírósági eljárás ezt követően is folytatódik.

HOGYAN FEJEZŐDIK BE AZ MEDIÁCIÓS ELJÁRÁS?

Ha a felek megállapodásra jutnak, a felek megállapodást írnak alá a vita mediáció útján történő rendezéséről. Ezt a megállapodást mindkét fél és a közvetítő aláírja. A megállapodás peren kívüli egyezség hatálya alatt áll, a felek azt bíróságon vagy közjegyzőnél igazolhatják.
A megállapodásnak VÉGREHAJTÓ DOKUMENTUM (azaz jogerős és végrehajtható bírósági ítéletek) hatálya lehet, ha két feltétel teljesül: a megállapodás végrehajthatósági záradékot tartalmaz, a felek és a közvetítő aláírása közjegyző által hitelesített. Ez azt jelenti, hogy a mediációban létrejött megállapodás alapján (amelynek végrehajtási dokumentum ereje van) végrehajtási eljárás indítható, ha a megállapodást nem önként és a meghatározott határidőn belül teljesítik.

ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁS A TÉNYBELI KERDÉSEKRÖL

Ha a mediációs eljárásban részt vevőfelek jogi kérdésekben fennálló nézeteltérés miatt nem jutnak megállapodásra, akkor ténybeli kérdésekben írásbeli megállapodást köthetnek, amelyet bírósági vagy egyéb eljárásban vitathatatlannak tekintenek.

MIÉRT FONTOS A MEDIÁCIÓ?

A konfliktusok a mindennapok elkerülhetetlen részét képezik. Mivel nincs két egyformán gondolkodó vagy érző ember, a különbségek, a véleménybeli eltérések és a konfliktusok minden kapcsolat elkerülhetetlen részét képezik. A konfliktusok révén megismerjük egymás különbségeit, és megkeresjük a különbségek áthidalásának módjait. A konfliktus konstruktív lesz, ha a különbségeket normálisnak látjuk, és a konfliktus esélyt kínál jobb megoldásokra és a kapcsolat javítására.
Ha nő a konfliktus, a bizalmatlanság és a kapcsolattal szembeni elégedetlenség, az emberek számára nehéz lehet kilépni a pozícióikból és előrelépni a megoldás felé. Néha lépni akarnak és megoldani a vitát, de attól tartanak, hogy engedményüket és az első lépés megtételét a másik fél gyengeségnek és visszahúzódásnak fogja érzékelni. Amikor egy konfliktust bizalmatlanság, csalódás, düh, félelem vagy fájdalom kísér, nagyon nehéz objektíven értékelni magát a konfliktust és a másik fél szerepét. Még nehezebb olyan megoldást elérni, amely közös érdekű és mindkét fél számára elfogadható. Mindezekben a helyzetekben a mediátor segít funkcionálisabban kifejezni az érzelmeket, meglátni a másik fél álláspontját, és különféle lehetőségeket nyit meg a megegyezésre. Segíti a veszekedő feleket abban, hogy kifejezzék érzéseiket és megtalálják a módját saját szükségleteik kielégítésére, miközben figyelembe veszik a másik fél igényeit és érdekeit.

error: Content is protected !!